دستور العمل تغییر نشانی دارندگان خودرو در دفاتر پلیس +۱۰

دفاتر پلیس +10

مدارک لازم برای تغییر نشانی دارندگان خودرو:

اصل شناسنامه یا بنچاق خودرو
مدرک شناسایی دارنده خودرو (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه)
مدرک احراز نشانی دارنده خودرو (یکی از قبوض تلفن، برق، آب، گاز)
مراحل تغییر نشانی:
مراجعه حضوری دارنده خودرو یا فرد معتمد او برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی (سازمانها، ادارات و شرکتها) مراجعه نماینده رسمی با ارائه نامه
– کنترل اطلاعات خودرو با اطلاعات سیستم
در صورت  فقدان اطلاعات خودرو در سیستم، از طریق تلفن ۸۸۶۷۵۱۵۰-۰۲۱ استعلام شود. در صورت تائید فقدان اطلاعات خودرو در سیستم، متقاضی به واحد شماره گذاری مراکز راهنمایی و رانندگی ارجاع داده شود.
تحویل فرم تغییر نشانی دارنده خودرو
– فرم باید توسط دارنده خودرو یا نماینده وی تکمیل شده و امضاء شود.
کنترل مدارک احراز نشانی با نشانی اعلام شده در فرم مربوطه
ورود نشانی جدید در سیستم
چاپ فرم نشانی جدید توسط سیستم
مهمور کردن فرم نشانی جدید و تحویل به متقاضی