راهنمای تعویض و صدور المثنى گواهینامه رانندگى

گواهینامه

۱- مدت اعتبار گواهینامه‌هاى رانندگى صادره در کشور جمهورى اسلامى ایران ده سال تمام از تاریخ صدور آن مى‌باشد.
۲- ارایه اصل شناسنامه عکس‌دار براى انطباق بامتقاضى و فتوکپى خوانا از صفحه اول آن جهت ارسال به یگان صادر کننده (بدیهى است در صورت تغییر مندرجات شناسنامه، ارایه فتوکپى صفحه توضیحات الزامى است).
۳- ارایه مدرک مستند دال بر انجام معاینات پزشکى و وفق بند ۵ مصوبه شوراى عالى ادارى مشروط بر اینکه از تاریخ اقدام آن بیش از شش ماه نگذشته باشد.
۴- دو قطعه عکس ۴*۳ برقى تمام رخ سیاه و سفید و یا رنگی، یک عدد عکس جهت الصاق روى گواهینامه و یک عکس دیگر براى الصاق روى کاردکس.
۵- ارایه اصل گواهینامه رانندگی.
تذکر : متقاضیان صدور المثنى گواهینامه می بایست برگ تعهد مبنى بر عدم کشف فساد ، ممهور به مهر دفاتر اسناد رسمى و یا دیگر ضابطین را  ارایه  نمایند.
تذکر : براى تعویض گواهینامه و صدور المثنى مدارکى دال بر روشن شدن وضعیت نظام وظیفه عمومى ضرورت ندارد.‌
اخذ آخرین آدرس محل سکونت متقاضیان و ثبت آن در کاردکس مربوطه و دفتر ثبت و صدور گواهینامه الزامى است.
تبصره : گواهینامه‌هاى رانندگى سیاسى احتیاج به تمدید مدت اعتبار ندارد.