شرایط گرفتن گواهینامه رانندگى موتور سیکلت

گواهینامه رانندگى موتور سیکلت ۱- سن ۱۸ سال تمام.
۲- قبول شدن در آزمایش آیین نامه راهنمایی.
۳- قبول شدن در آزمایش رانندگى با موتور سیکلت.