شرایط گرفتن گواهینامه رانندگى ویژه

گواهینامه رانندگى ویژهبراى رانندگى با وسیله نقلیه سنگین جاده سازى و ساختمانى و مخصوص حمل اشیای سنگین و جرثقیل اسکله‌ها
۱- سن ۲۳ سال تمام.
۲- قبول شدن در آزمایش آیین نامه راهنمایی.
۳- روشن کردن موتور و راندن وسایل نقلیه مورد نظر در جهات مختلف، ترمز کردن و دور زدن با آنها.
الف) در گواهینامه رانندگى ویژه، نوع وسیله نقلیه‌اى که راننده مى‌تواند با آن رانندگى کند قید مى‌شود.
ب) براى رانندگى با وسائل ویژه‌اى که سرعت آنها از سى کلیومتر در ساعت تجاوز مى‌کند. در شهرها و راههاى عمومى علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه، داشتن گواهینامه پایه یک نیز ضرورى است.