شرایط گرفتن گواهینامه رانندگى پایه یکم

گواهینامه رانندگى پایه یکمبراى رانندگى با کلیه وسایل نقلیه موتورى زمینى به استثناء موتور سیکلت و موتور گازى
۱- سن ۲۳ سال تمام.
۲- قبول شدن در آزمایش آیین نامه راهنمایی.
۳- قبـول شدن در آزمایش رانندگى با اتومبیل‌هاى بـزرگ اعم از کامیون با ظرفیت بیـش از (۳۵۰۰) کیلوگرم و اتوبوس.
۴- داشتن اطلاعات فنى لازم.
۵- گذشتن دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگى پایه دوم.