مدارک و شرایط لازم برای شماره گذاری خودرو

پلاک

۱- سند خریدارى (کاردکس) براى اتومبیل‌هاى ساخت داخل یا پروانه سبز گمرکى براى اتومبیل‌هاى ساخت خارج.
۲- بازدید وسیله نقلیه توسط افسر کارشناس عالى تصادفات و امور فنى واحد شماره گذاری.
۳- ارایه برگ تسویه حساب از دارائى شهرستان مربوطه.
۴- ارایه برگ تسویه حساب از شهردارى شهرستان مربوطه.
۵- ارایه بیمه نامه معتبر شخص ثالث.
۶- ارایه فیش پرداخت بهاى پلاک.
۷- ارایه فیش هزینه شماره گذاری.
۸- ارایه فیش عوارض ۱ % و ۳ % بدون شماره گذارى (جهت خودروهاى سوارى).
۹- احراز سکونت مالک.