مدارک و شرایط لازم شماره گذاری موتورسیکلت

پلاک موتور۱- سند خریدارى (کاردکس) براى موتور سیکلت‌هاى ساخت داخل یا پروانه سند گمرکى براى اتومبیل‌هاى ساخت خارج.
۲- بازدید وسیله نقلیه توسط افسر کارشناس عالى تصادفات و امور فنى واحد شماره گذاری.
۳- ارایه برگ تسویه حساب دارائى و شهرداری.
۴- ارایه بیمه نامه معتبر.
۵- ارایه فیش پرداخت بهاى پلاک.
۶- ارایه فیش هزینه شماره گذاری.
۷- احراز سکونت مالک.