مدارک لازم برای دریافت صورت وضعیت خلافی خودرو

خلافی خودرو

برای صدور صورت وضعیت خودرو ارائه یکی از مدارک زیر الزامیست
۱-کارت خودرو
۲- سند خودرو
۳- بیمه نامه خودرو
۴-تعرفه اجرائیات۱۲۰۰۰ریال
۵-تعرفه رسیدگی غیر حضوری اجرائیات۱۲۰۰۰ریال
توجه۱:در صورتیکه خلافی متقاضی بیشتر از ۳برگ باشد به ازاء هر برگ۱۰۰۰ریال دریافت میشود.
توجه۲:کسانیکه مبلغ خلافی(صورت وضعیت خودرو) آنها بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد می بایست به مراکز راهور مراجعه نموده و دریافت صورت وضعیت از طریق دفاتر امکانپذیر نمی باشد.