نحوه اعتراض به جرائم رانندگی

خلافی خودرو

معترضین به جرائم راهنمائی و رانندگی میتوانند با در دست داشتن مدارک زیر :

– اصل و تصویر سند مالکیت خودرو

– اصل  تصویر کارت شناسائی مالک و یا وکیل قانونی ( با اصل وکالتنامه معتبر )

– صورت وضعیت خلافی خودرو

به یکی از واحد های اجرائیات مستقر در مناطق راهنمائی و رانندگی مراجعه نمایند .
ضمناً مناطق ۹ و ۱۱ مخصوص نهادها ، ادارات ، سازمانهای دولتی و شرکتها میباشد که علاوه بر مدارک فوق ارائه اصل و تصویر معرفی نامه ضروری است .